Generasjonene forut denne følger du via denne linken.

Braeduke Ama-Chu (Nr. 69, (245/8. gen))

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

69,
69/7. gen, 105/7. gen,717/10. gen,725/10.gen, 1285(1349)/11. gen,


Braeduke Ama-Chu (2)
Født: 21.01.1973
Reg.nr.: KCREG34077/73

se også 105, 7 ledd

138,
264/9. gen ,308/9. gen,
546/10. gen
,
560/10. gen,580/10. gen,
632/10.gen
,644/10. gen,648/10. gen,
1128/11. gen
, 1198/11. gen,1128/11. gen,
1208/11. gen
,
1228/11. gen, 1260/11. gen,
1336/11. gen, 1420/11. gen, 1428/11. gen,
1434/11. gen, 1450/11. gen, 1452/11. gen,

Far:
---
Rama Of Amcross
Født: 14.07.1967
Reg.nr.: KCS3002

276,
276/9. gen,528/10. gen, 568/10.gen,
616/10. gen
,670/10.gen,684/10.gen,
704/10. gen,1092/11.gen,1120/11. gen
,
1132/11. gen
,
1142/11. gen,1146/11. gen,
1156/11. gen,1160/11. gen,1240/11. gen,
1262/11. gen
,1264/11. gen,1278/11. gen,
1288/11. gen, 1296/11. gen,

Farfar:
UK CH
Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
Reg.nr.:
KCS2719/824

 

552,

1056/11. gen
,1136/11. gen,1232/11. gen,

---
Rory Of Padua
Født: 25.03.1958
Reg.nr.:
---

1104,
1026/11. gen,1104/11. gen,

---
Nak Lok La
Født: 23.10.1955
Reg.nr.:
---

1105,
1027/11. gen,1105/11. gen,

UK CH
Rowena Of Padua
Født: 11.08.1955
Reg.nr.:
---


553,

1057/11. gen
,1137/11. gen,1233/11. gen,

---
Ramblersholt La Tru
Født: 02.06.1961
Reg.nr.:
---

1106

---
Glenholme Skuid
Født: 04.04.1961
Reg.nr.:
---

1107,
1039/11. gen
,1043/11. gen,

----
Furzyhurst Tamar
Født: 01.12.1957
Reg.nr.:
---

277,
277/9. gen, 529/10.gen,
617/10. gen
,723/10.gen,1093/11. gen,1095/11. gen,1121/11. gen,
1161/11. gen,1265/11. gen, 1279/11. gen, 1283(1347)11. gen,
1289/11. gen, 1297/11. gen,

---
Amcross Seto Of Szufung
Født: 25.11.1963
Reg.nr.: KC34863/824

554,
544/10.gen
,1058/11. gen,
1078/11. gen,1084/11. ge, 1234/11. gen,

UK CH
Tomu Of Szufung
Født: 01.09.1961
Reg.nr.:
---

Følg Tomu Of Szufung's aner via 544/10.gen


1108,
512/10. gen, 514/10. gen,
1034/11. gen, 1088/11. gen,1090/11. gen,

UK CH
Kyeho Za-Khyi
Født: 01.07.1958
Reg.nr.: KCSB135AT

følg Kyeho Za-Khyi's aner videre via 512/10. gen

1109,
1089/11. gen

UK CH
Szufung Traza Truly Fair
Født: 22.12.1959
Reg.nr.:
---


555,
,
1059/11. gen, 1071/11. gen,1079/11. gen,
1085/11. gen
,1091/11. gen,1235/11. gen,

----
Szufung Lotus Of Furzyhurst

Født: 01.12.1957
Reg.nr.:
---

 

1110,
1044/11. gen,

---
Furzyhurst Virtuous Dragon
Født: 08.01.1956
Reg.nr.:
---

1111

----
Furzyhust Tiger Lily
Født: 08.01.1956
Reg.nr.:
---

139,
139/8. gen,309/9. gen,645(677)/10. gen,
1421/11. gen
,1429/11.gen,1435/11. gen,
1451/11. gen
, 1435/11. gen,

Mor:
UK CH
Braeduke Ama Kuluh
Født: 11.08.1970
Reg.nr.: NS789349
 

278,
278/9. gen
, 296/9. gen,
618/10. gen,1290(1354)/11.gen,

Morfor:
---
Braeduke Rimche Surkhang
Født: 29.08.1968
Reg.nr.: NS789180/TS556,
128/8.gen
, 536/10.gen,
596/10. gen,1060/11. gen,
1236/11. gen,

---
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17.11.1965
Reg.nr.: KC303065/824

følg Huntglen Rosaree Bhabu aner via 128/8.gen

1112,
256/6. gen, 1072/11. gen,
1184/11. gen
,1194/11. gen,

---
Rosaree Khen Chung Of Eulyn
Født: 20.04.1962
Reg.nr.: KCSB124

følg Rosaree Khen Chung Of Eulyn's aner via 256/6. gen

1113,
257/9. gen
,1073/11. gen
1185/11. gen, 1195/11. gen,

----
Rosaree Lady Gillian

Født: 21.04.1964
Reg.nr.: KCS2829

Følg Rosaree Lady Gillian's aner via 257/9. gen557,
537/10. gen
,537/10. gen ,
593/10.gen
, 597/10. gen,613/10. gen
,
1061/11. gen,1237/11. gen,

UK CH
Huntglen Braeduke Ta-Ra-Ni
Født: 07.11.1965
Reg.nr.:
--- 

Følg Huntglen Braeduke Ta-Ra-Ni via 537/10. gen

1114,
518/10. gen
,
520/10. gen
,1066/11. gen ,

1074/11. gen
, 1098/11. gen,1082/11. gen ,
1102/11. gen
,1134/11. gen
,
1140/11. gen
,1164/11. gen, 1186/11. gen
,
1226/11. gen
,
1230/11. gen,1244/11. gen,

UK CH
Sivas Ten-Sing Of Myarlune
Født: 01.11.1961
Reg.nr.:
KCS2070/824
Far til Sivas Mara

 

følg Sivas Ten-Sing Of Myarlune aner via nr. 518/10. gen

. gen

1115,
539/10. gen
,
1075/11. gen ,
1135/11. gen
,
1187/11. gen,1227/11. gen,

----
Braeduke Tamara Of Szufung
Født: 19.10.1962
Reg.nr.:
---

Følg Braeduke Tamara Of Szufung's aner videre via 539/10. gen

279,
619/10.gen,279/9. gen,
297/9. gen,1291(1355)/11. gen,

---
Honeybun
Født:---
Reg.nr.: TSCA 156

foreldre foreløpelig ukjent.

558
føreløpelig ukjent far

1116
føreløpelig ukjent far

1117
foreløpelig ukjent mor


559
foreløpelig ukjent mor


1118
føreløpelig ukjent far

1119
foreløpelig ukjent mor

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

Ambrosius (nr. 70, 246/8. gen)

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

70, (246/8. gen)


Ambrosius
Født:---
Reg.nr.: ---

140, 82/7.gen,86/7.gen,140/8. gen,162/8. gen,334/9. gen,

Far:
INT/NORD CH
Of Zlazano Zalentino
Født: 23.10.1973
Reg.nr.: SF121066/74

280,
106/7. gen
,132/8. gen,
290/9. gen
,316/9. gen,318/9. gen,
324/9. gen
,
564/10.gen, 604/10. gen,
668/10. gen,

TSCA/AKC CH
Braeduke Dung-Ka
Født: 05.09.1972
Reg.nr.: NS789163/TS

Braeduke Dung-Ka's aner, videre via. 132/8. gen

560,
138/8.gen,264/9. gen ,308/9. gen,
546/10. gen
,580/10. gen,
632/10.gen
,644/10. gen,648/10. gen,
1128/11. gen
, 1198/11. gen,1128/11. gen,
1208/11. gen
,
1228/11. gen, 1260/11. gen,
1336/11. gen, 1420/11. gen, 1428/11. gen,
1434/11. gen, 1450/11. gen, 1452/11. gen,

Farfar:
---
Rama Of Amcross
Født: 14.07.1967
Reg.nr.:
KCS3002

Følg Rama Of Amcross aner videre fra 138/8.gen

1120,
276/9. gen,528/10. gen, 568/10.gen,
616/10. gen
,670/10.gen,684/10.gen,
704/10. gen,1092/11.gen,1120/11. gen
,
1132/11. gen
,
1142/11. gen,1146/11. gen,
1156/11. gen,1160/11. gen,1240/11. gen,
1262/11. gen
,1264/11. gen,1278/11. gen,
1288/11. gen, 1296/11. gen,

UK CH
Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
Reg.nr.:
KCS2719/824

følg Ramblersholt Ram-A-Din's aner via 276/9. gen,

1121,657/10. gen,
277/9. gen, 529/10.gen,
617/10. gen
,723/10.gen,1093/11. gen,1095/11. gen,1121/11. gen,
1161/11. gen,1265/11. gen, 1279/11. gen, 1283(1347)11. gen,
1289/11. gen, 1297/11. gen,

---
Amcross Seto Of Szufung
Født: 25.11.1963
Reg.nr.: KC34863/824

følg Amcross Seto Of Szufung's aner via 277/9.gen


561
,
265/9. gen
,561/10. gen,633/10. gen,649/10.gen,581/10. gen ,1129/11. gen,1209/11. gen,1337/11. gen,

Farmor:
---
Northanger Do-Lo Dikki
Født: 11.12.1970
Reg.nr.:
KCREG041881/71

følg Northanger Do-Lo Dikki's aner via 265/9. gen


1122,658/10. gen,
268/9. gen, 530/10. gen, 298/9. gen,
1122/11. gen, 1124/11. gen,1162/11. gen,1266/11. gen, 1292/11.gen,1298/11. gen,1300/11. gen,1304/11.gen,

UK CH
Clawson Braeduke Rampa
Født: 29.08.1968
Reg.nr.:
KCS2092

også far til Northanger Do-Lo Dikki, 265/9. gen

følg Clawson Braeduke Rampa's aner via 268/9. gen

 

1123,
531/10. gen
,647/10. gen,1123/11.gen,1163/11. gen, 1225/11,1267/11. gen, 1299/11. gen, 1423/11. gen, 1431/11. gen,1455/11. gen,

---
Dikki Dolma
Født: 07.11.1968 i India
Reg.nr.:
KC98269
Historien om Dikki Dolma

følg Dikki Dolma's aner via 531/10. gen

281,
67/7.gen
, 281/9. gen,325/8. gen, 669/10. gen,

Farmor:
Wildhern A-Rabella
Født: 12.10.1972
Reg.nr.:
---

Følg Wildhern A-Rabella's aner via 67/7.gen


562,
134/8.gen ,
562/10. gen ,
1158/11. gen,650/10. gen,1338/11. gen,

---
UK CH
Windameres Braeduke Champa
Født: 10.02.1970
Reg.nr.: KCS2817

Følg Windameres Braeduke Champa's aner via 134/8.gen

1124,
268/9. gen, 530/10. gen, 298/9. gen,
1122/11. gen, 1124/11. gen,1162/11. gen,1266/11. gen, 1292/11.gen,1298/11. gen,1300/11. gen,1304/11.gen,

UK CH
Clawson Braeduke Rampa
Født: 29.08.1968
Reg.nr.:
KCS2092

også far til Northanger Do-Lo Dikki, 265/9. gen

følg Clawson Braeduke Rampa's aner via 268/9. gen

1125,
269/9.gen,681/10.gen,1125/11. gen,
1165/11. gen
,1231/11. gen, 1245/11. gen,
1269/11. gen
,1269/11. gen, 1301/11. gen,
1411/11. gen,


UK CH
Braeduke Tam Cho
Født: 04.04.1965
Reg.nr.:
---

følg Braeduke Tam Cho's aner via 269/9.gen


563,
135/8. gen,
565/10. gen,651/10. gen,
1339/11. gen,

Mor:
---
Northanger Ti-Bo
Født: 23.06.1968
Reg.nr.:
--- 

Følg Northanger Ti-Bo's aner vider via 135/8. gen

1126,
266 9. gen
,270/9.gen, 572/10. gen,1126/11. gen,
1130/11. gen
, 1222/11. gen,1302/11. gen,
1308/11. gen,1410/11. gen,


UK CH
Braeduke Jhanki Of Wimaro
Født: 21.04.1966
Reg.nr.: KCSB368
også far til Braeduke Lha Lu, 133/8. gen og til
Of Zlazano Zodi 286/9. gen

følg Braeduke Jhanki Of Wimaro aner via 266/9. gen

 

1127,
271/9. gen
,707/10. gen,1127/11. gen,
1303/11. gen,1309/11. gen s,

----
---

Pan-Zi Of Northanger
Født: 10.08.1966
Reg.nr.: ---

følg Pan-Zi Of Northanger's aner via 271/9. gen

141

Mor:
NORD CH
Of Zlazano Zonatha
Født: ---
Reg.nr.: SF253768/74

 

282,
66/7. gen

Morfor:
KANS MVA POHJ MVA
Braeduke Lham
Født: 22.06.1973
Reg.nr.: SF258026/73
4 avkom:
Mor: Zinzilla Of Zlazano (1); Mistyway Tantalize (1),
Wildhern A-Rabella (1) og Zafra Of Zlazano (1).

følg Braeduke Lham's aner nr 66/7. gen564
,
106/7. gen
,132/8. gen,280/9. gen,
290/9. gen
,316/9. gen,318/9. gen,
324/9. gen
, 604/10. gen,
668/10. gen,

TSCA/AKC CH
Braeduke Dung-Ka
Født: 05.09.1972
Reg.nr.: NS789163/TS

Braeduke Dung-Ka's aner, videre via. 132/8. gen1128,
138/8.gen,264/9. gen ,308/9. gen,
546/10. gen
,
560/10. gen,580/10. gen,
632/10.gen
,644/10. gen,648/10. gen,
1128/11. gen
, 1198/11. gen,
1208/11. gen
,
1228/11. gen, 1260/11. gen,
1336/11. gen, 1420/11. gen, 1428/11. gen,
1434/11. gen, 1450/11. gen, 1452/11. gen,

---
Rama Of Amcross
Født: 14.07.1967
Reg.nr.:
KCS3002

Følg Rama Of Amcross aner videre via 138/8.gen

 

1129,
265/9. gen
,561/10. gen,633/10. gen,649/10.gen,581/10. gen ,1129/11. gen,1209/11. gen,1337/11. gen,

Northanger Do-Lo Dikki
Født: 11.12.1970
Reg.nr.:
KCREG041881/71

følg Northanger Do-Lo Dikki's aner via 265/9. gen


565,
133/8. gen

UK CH
Braeduke Lha Lu
Født: 11.11.1970
Reg.nr.: KCS2676/824
 

Følg Braeduke Lha Lu's aner videre via 133/8. gen

1130,
266 9. gen
,270/9.gen, 572/10. gen,1126/11. gen,
1130/11. gen
, 1222/11. gen,1302/11. gen,
1308/11. gen,1410/11. gen,


UK CH
Braeduke Jhanki Of Wimaro
Født: 21.04.1966
Reg.nr.: KCSB368
også far til Braeduke Lha Lu, 133/8. gen og til
Of Zlazano Zodi 286/9. gen

følg Braeduke Jhanki Of Wimaro aner via 266/9. gen

1131,
267/9. gen, 1143/11.gen,
1147/11. gen,

UK CH
Braeduke Lotus Bud Of Szufung
Født: 23.12.1964
Reg.nr.: KCS2827/824

følg Braeduke Lotus Bud Of Szufung's aner via 267/9. gen

283

Mormor:
---
Of Zlazano Zafra
Født:---
Reg.nr.: ---

566, 284/9.gen

---
Balgay Cho Go Of Amcross
Født: 17.09.1967
Reg.nr.: ----

Følg Balgay Cho Go Of Amcross aner videre via 284/9.gen

1132,
276/9. gen,528/10. gen, 568/10.gen,
616/10. gen
,670/10.gen,684/10.gen,
704/10. gen,1092/11.gen,1120/11. gen
,
1132/11. gen
,
1142/11. gen,1146/11. gen,
1156/11. gen,1160/11. gen,1240/11. gen,
1262/11. gen
,1264/11. gen,1278/11. gen,
1288/11. gen, 1296/11. gen,

UK CH
Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
Reg.nr.:
KCS2719/824

følg Ramblersholt Ram-A-Din's aner via 276/9. gen,

1133,
569/10. gen,

UK CH
Seto Of Rowcourt
Født: 27.08.1963
Reg.nr.:
---

følg Seto Of Rowcourt's aner videre via 569/10. gen


567

FIN CH
Braeduke Tin Ti Lin
Født: 19.01.1967
Reg.nr.: ----

1134,
518/10. gen
,
520/10. gen
,680/10.gen,686/10.gen,1066/11. gen ,

1074/11. gen
, 1098/11. gen,
1102/11. gen
,1082/11. gen, 1114/11. gen ,1134/11. gen
,
1140/11. gen
,1164/11. gen, 1186/11. gen
,
1226/11. gen
,
1230/11. gen,1244/11. gen,1268/11. gen, 1438/11. gen,

UK CH
Sivas Ten-Sing Of Myarlune
Født: 01.11.1961
Reg.nr.:
KCS2070/824
Far til Sivas Mara

 

følg Sivas Ten-Sing Of Myarlune aner via nr. 518/10. gen

1135,
539/10. gen
,
1075/11. gen ,1115/11. gen,
1187/11. gen,1227/11. gen,

----
Braeduke Tamara Of Szufung
Født: 19.10.1962
Reg.nr.:
---

Følg Braeduke Tamara Of Szufung's aner videre via 539/10. gen

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

 

Hårskars Amulette (71/7. gen )

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

71, (247/8.gen)Hårskars Amulette
Født:---
Reg.nr.: ---

142

Far:
---
Zeksi Of Zlazano
Født: ---
Reg.nr.:
SF20540/71

284, 566/10.gen

Farfar:
---
Balgay Cho Go Of Amcross
Født: 17.09.1967
Reg.nr.:
--- 

568,
276/9. gen,528/10. gen, 568/10.gen,
616/10. gen
,670/10.gen,684/10.gen,
704/10. gen,1092/11.gen,1120/11. gen
,
1132/11. gen
,
1142/11. gen,1146/11. gen,
1156/11. gen,1160/11. gen,1240/11. gen,
1262/11. gen
,1264/11. gen,1278/11. gen,
1288/11. gen, 1296/11. gen,

UK CH
Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
Reg.nr.:
KCS2719/824

følg Ramblersholt Ram-A-Din's aner via 276/9. gen,

1136,
552/10. gen,
1056/11. gen
,1232/11. gen,

---
Rory Of Padua
Født: 25.03.1958
Reg.nr.:
---

følg Rory Of Padua's aner via 552/10. gen,

1137,
553/10. gen
,
1057/11. gen ,1233/11. gen,

----
Ramblersholt La Tru
Født: 02.06.1961
Reg.nr.:
---

følg Ramblersholt La Tru's aner via 553/10. gen,


569,
1133/11. gen,

UK CH
Seto Of Rowcourt
Født: 27.08.1963
Reg.nr.:
---

1138

---
Chimpet Of Rowcourt
Født: 10.07.1962
Reg.nr.:
---

1139

----
Kora
Født: 27.07.1962
Reg.nr.:
---

285

Farmor:
INT/NORD CH
Of Zlazano Zorrizoykky
Født: ---
Reg.nr.:
---


570,
260/9. gen
,
570/10. gen,1148/11. gen,
1310/11. gen,1332/11. gen,

INT CH
Sivas Kirbah
Født: 20.04.1963
Reg.nr.: SF10410/64

Følg Sivas Kirbah's aner videre via 260/9. gen

1140,
518/10. gen
,
520/10. gen
,680/10.gen,686/10.gen,1066/11. gen ,

1074/11. gen
, 1098/11. gen,
1102/11. gen
,1082/11. gen, 1114/11. gen ,1134/11. gen
,
1140/11. gen
,1164/11. gen, 1186/11. gen
,
1226/11. gen
,
1230/11. gen,1244/11. gen,1268/11. gen, 1438/11. gen,

UK CH
Sivas Ten-Sing Of Myarlune
Født: 01.11.1961
Reg.nr.:
KCS2070/824
Far til Sivas Mara

 

følg Sivas Ten-Sing Of Myarlune aner via nr. 518/10. gen

1141,
519/10. gen
, 521/10. gen,1099/11. gen,

---
Sema Of Glenholme
Født: 19.07.1959
Reg.nr.: KCS2878/824
Mor til også Sivas Kirbah

følg Sema Of Glenholme aner via nr. 519/10. gen


571,
573/10. gen

INT/NORD CH
Huntglen Braeduke Lhotse
Født: 23.06.1966
Reg.nr.:
--- 

1142,
276/9. gen,528/10. gen, 568/10.gen,
616/10. gen
,670/10.gen,684/10.gen,
704/10. gen,1092/11.gen,1120/11. gen
,
1132/11. gen
,
1142/11. gen,1146/11. gen,
1156/11. gen,1160/11. gen,1240/11. gen,
1262/11. gen
,1264/11. gen,1278/11. gen,
1288/11. gen, 1296/11. gen,

UK CH
Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
Reg.nr.:
KCS2719/824

følg Ramblersholt Ram-A-Din's aner via 276/9. gen,

1143,
267/9. gen
,1131/11. gen,1147/11. gen,

UK CH
Braeduke Lotus Bud Of Szufung
Født: 23.12.1964
Reg.nr.: KCS2827/824

følg Braeduke Lotus Bud Of Szufung's aner via 267/9. gen

143

Mor:
SWD/FIN CH
Zade Of Zlazano
Født: ---
Reg.nr.:
SF03643/70 
 

286

Morfor:
INT/NORD CH
Of Zlazano Zodi
Født: ---
Reg.nr.:
--- 572
,
266 9. gen
,270/9.gen, 572/10. gen,1126/11. gen,
1130/11. gen
, 1222/11. gen,1302/11. gen,
1308/11. gen,1410/11. gen,


UK CH
Braeduke Jhanki Of Wimaro
Født: 21.04.1966
Reg.nr.: KCSB368
også far til Braeduke Lha Lu, 133/8. gen og til
Of Zlazano Zodi 286/9. gen

følg Braeduke Jhanki Of Wimaro aner via 266/9. gen


1144,
274/9. gen,532/10. gen, 540/10. gen ,
1144/11. gen
,1274/11. gen,

UK CH
Sivas Wimaro Ti-Mu
Født: 07.05.1965
Reg.nr.: KCSB915/824

følg Sivas Wimaro Ti-Mu aner via 274/9. gen

1145,
533/10. gen, 541/10. gen

---
Sivas Ang Akalu
Født: 27.12.1962
Reg.nr.: KC40862

følg Sivas Ang Akalu's aner via 533/10. gen


573,
571/10. gen

INT/NORD CH
Huntglen Braeduke Lhotse
Født: 23.06.1966
Reg.nr.:
--- 

Følg Huntglen Braeduke Lhotse aner via 571/10. gen

1146,
276/9. gen,528/10. gen, 568/10.gen,
616/10. gen
,670/10.gen,684/10.gen,
704/10. gen,1092/11.gen,1120/11. gen
,
1132/11. gen
,
1142/11. gen,1146/11. gen,
1156/11. gen,1160/11. gen,1240/11. gen,
1262/11. gen
,1264/11. gen,1278/11. gen,
1288/11. gen, 1296/11. gen,

UK CH
Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
Reg.nr.:
KCS2719/824

følg Ramblersholt Ram-A-Din's aner via 276/9. gen,

 

1147,
267/9. gen
,
1131/11. gen,1143/11. gen,

UK CH
Braeduke Lotus Bud Of Szufung
Født: 23.12.1964
Reg.nr.: KCS2827/824

følg Braeduke Lotus Bud Of Szufung's aner via 267/9. gen

287,
65/7. gen
,
287/9. gen,653/10. gen, 333/9. gen,

Mormor:
UK CH
Braeduke Sivas Padmini
Født: 24.08.1965
Reg.nr.: KCSB986

Mor til bl.a. Zade Of Zlazano, 143/8. gen

Følg Braeduke Sivas Padmini aner via 65/7. gen

574,
130/8. gen,574/10. gen,
666/10. gen,
1306/11. gen,

---
Sivas Gyamo Ngo Chu
Født: 14.09.1964
Reg.nr.:
---

Følg Sivas Gyamo Ngo Chu aner via 130/8. gen

1148,
260/9. gen
,
570/10. gen,1148/11. gen,
1310/11. gen,1332/11. gen,

INT CH
Sivas Kirbah
Født: 20.04.1963
Reg.nr.: SF10410/64

Følg Sivas Kirbah's aner videre via 260/9. gen

 

1149,
261/9. gen,


Yang Chenla Sakya Trayerpa
Født: -----
Reg.nr.:
---

Følg Yang Chenla Sakya Trayerpa's aner via 261/9. gen


575,
131/8. gen,575/10. gen,667/10. gen,
1307/11. gen,

---
Sivas Lotus
Født: 21.07.1960
Reg.nr.: ----

Følg Sivas Lotus aner videre via 131/8. gen

1150,
262/9. gen
,2072/12. gen,

---
Pubu-Levens
Født: 01.10.1951
Reg.nr.:
--- 

følg Pubu-Levens aner via 2072/12. gen

1151,
263/9. gen,
2073/12. gen,

----
Gser-Pho La
Født: 21.05.1956
Reg.nr.: ---

Følg Gser-Pho-La's aner via 2073/12. gen

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

 

Sharbonne Rampant For Toydom (nr. 72/7. gen)

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

72

Sharbonne Rampant For Toydom
Født: 21.03.1986
Reg.nr.: 29512/86
45 kull, 142 avkom
Oppdretter: Miss Y Border

144,
48/6. gen

Far:
UK CH
Tsingay Tango
Født: 05.12.1981
Reg.nr.:
---

288, 96/7.gen, 294/9. gen

Farfar:
UK CH
Amcross Jimbu
Født: 28.05.1979
Reg.nr.:
---

 

 

576, 588/10. gen

UK CH
Part-Li Amcross
Født: 31.08.1975
Reg.nr.:
---

1152,
1176/11. gen ,

UK CH
Braeduke Rumbu Of Kensing
Født: ----
Reg.nr.:
---

1153,
1177/11. gen ,

----
Amcross Parti-Peanut
Født: 09.05.1973
Reg.nr.:
---


577, 589/10. gen

---
Amcross Bournle Sera's Joy
Født: 07.06.1976
Reg.nr.:
---

1154,
314/9. gen,
584/10. gen,602/10.gen,1178/11. gen,

Morfor:
UK CH
Amcross Vosta Kushi-Kee
Født: 25.01.1975
Reg.nr.:
---

følg Amcross Vosta Kushi-Kee's aner via 314/9. gen

1155,
1179/11. gen,

----
Amcross Sera Of Bournle
Født: 08.04.1972
Reg.nr.:
---

289,
97/7.gen

Farmor:
UK CH
Tsingay Taraminta
Født: 24.06.1976
Reg.nr.:
---578,
578/10. gen,
620/10. gen,
1216/11. gen,

UK CH
Ram Chandra Of Amcross
Født: 17.10.1971
Reg.nr.:
---

1156,
276/9. gen,528/10. gen, 568/10.gen,
616/10. gen
,670/10.gen,684/10.gen,
704/10. gen,1092/11.gen,1120/11. gen
,
1132/11. gen
,
1142/11. gen,1146/11. gen,
1156/11. gen,1160/11. gen,1240/11. gen,
1262/11. gen
,1264/11. gen,1278/11. gen,
1288/11. gen, 1296/11. gen,

UK CH
Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
Reg.nr.:
KCS2719/824

følg Ramblersholt Ram-A-Din's aner via 276/9. gen,

 

1157

----
Heronshaw Hansi Of Amcross
Født: 10.07.1969
Reg.nr.:
---


579

---
Wildhern Taranatha
Født: ---
Reg.nr.:
--- 

1158,
134/8.gen ,
562/10. gen ,
1158/11. gen,650/10. gen,1338/11. gen,

UK CH
Windameres Braeduke Champa
Født: 10.02.1970
Reg.nr.: KCS2817

Følg Windameres Braeduke Champa's aner via 134/8.gen

1159

----
Wildhern Ah Lert
Født: 25.06.1971
Reg.nr.:
---

145

Mor:
UK CH
Friarland Bo-Peep Of Sharbonne
Født: 12.01.1977
Reg.nr.:
--- 
 

290,
106/7. gen
,132/8. gen,280/9. gen,
290/9. gen
,316/9. gen,318/9. gen,
324/9. gen
,
564/10.gen, 604/10. gen,
668/10. gen,

TSCA/AKC CH
Braeduke Dung-Ka
Født: 05.09.1972
Reg.nr.: NS789163/TS

Braeduke Dung-Ka's aner, videre via. 132/8. gen580,
138/8.gen,264/9. gen ,308/9. gen,
546/10. gen
,
560/10. gen,
632/10.gen
,644/10. gen,648/10. gen,
1128/11. gen
, 1198/11. gen,1128/11. gen,
1208/11. gen
,
1228/11. gen, 1260/11. gen,
1336/11. gen, 1420/11. gen, 1428/11. gen,
1434/11. gen, 1450/11. gen, 1452/11. gen,

---
Rama Of Amcross
Født: 14.07.1967
Reg.nr.: KCS3002

Følg Rama Of Amcross aner videre via 138/8.gen


1160,
276/9. gen,528/10. gen, 568/10.gen,
616/10. gen
,670/10.gen,684/10.gen,
704/10. gen,1092/11.gen,1120/11. gen
,
1132/11. gen
,
1142/11. gen,1146/11. gen,
1156/11. gen,1160/11. gen,1240/11. gen,
1262/11. gen
,1264/11. gen,1278/11. gen,
1288/11. gen, 1296/11. gen,

UK CH
Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
Reg.nr.:
KCS2719/824

følg Ramblersholt Ram-A-Din's aner via 276/9. gen,

 

1161,
277/9. gen, 529/10.gen,
617/10. gen
,723/10.gen,1093/11. gen,1095/11. gen,1121/11. gen,
1161/11. gen,1265/11. gen, 1279/11. gen,
1289/11. gen, 1297/11. gen,

---
Amcross Seto Of Szufung
Født: 25.11.1963
Reg.nr.: KC34863/824

følg Amcross Seto Of Szufung's aner via 277/9.gen


581,
265/9. gen
,561/10. gen,633/10. gen,649/10.gen,581/10. gen ,1129/11. gen,1209/11. gen,1337/11. gen,

---
Northanger Do-Lo Dikki
Født: 11.12.1970
Reg.nr.: KCREG041881/71

følg Northanger Do-Lo Dikki's aner via 265/9. gen

1162,
268/9. gen, 530/10. gen, 298/9. gen,
1122/11. gen, 1124/11. gen,1162/11. gen,1266/11. gen, 1292/11.gen,1298/11. gen,1300/11. gen,1304/11.gen,

UK CH
Clawson Braeduke Rampa
Født: 29.08.1968
Reg.nr.: KCS2092

også far til Northanger Do-Lo Dikki, 265/9. gen

følg Clawson Braeduke Rampa's aner via 268/9. gen

1163,
531/10. gen
,647/10. gen,1123/11.gen,1163/11. gen, 1225/11,1267/11. gen, 1299/11. gen, 1423/11. gen, 1431/11. gen,1455/11. gen,

---
Dikki Dolma
Født: 07.11.1968 i India
Reg.nr.:
KC98269
Historien om Dikki Dolma

følg Dikki Dolma's aner via 531/10. gen

291

Mormor:
---
Colphil Ku-Lu
Født:28.05.1973
Reg.nr.: ---

582,
110/7. gen,340/9. gen,582/10. gen ,622/10.gen,634/10.gen,
1180/11. gen,1210/11. gen,1242/11.gen,

UK CH
Braeduke Channa
Født: 10.12.1976
Reg.nr.: ----

følg Braeduke Channa's aner videre via 340/9. gen

1164,
518/10. gen
,
520/10. gen
,680/10.gen,686/10.gen,1066/11. gen ,

1074/11. gen
, 1098/11. gen,
1102/11. gen
,1082/11. gen, 1114/11. gen ,1134/11. gen
,
1140/11. gen
,1164/11. gen, 1186/11. gen
,
1226/11. gen
,
1230/11. gen,1244/11. gen,1268/11. gen, 1438/11. gen,

UK CH
Sivas Ten-Sing Of Myarlune
Født: 01.11.1961
Reg.nr.:
KCS2070/824
Far til Sivas Mara

 

følg Sivas Ten-Sing Of Myarlune aner via nr. 518/10. gen

1165,
269/9.gen,681/10.gen,1125/11. gen,
1165/11. gen
,1231/11. gen, 1245/11. gen,
1269/11. gen
,1269/11. gen, 1301/11. gen,
1411/11. gen,

UK CH
Braeduke Tam Cho
Født: 04.04.1965
Reg.nr.:
---

følg Braeduke Tam Cho's aner via 269/9.gen


583
,
109/7. gen,305/9. gen,
583/10. gen,
635/11. gen,1211/11. gen ,

Camleigh Shan Tsung
Født: 10.08.1970
Reg.nr.:
---

følg Camleigh Shan Tsung's aner videre via 305/9. gen

1166,
610/10. gen,1166/11. gen,1270/11. gen,

---
Rimsky Sun
Født: 13.01.1969
Reg.nr.:
---

følg Rimsky Sun's aner via 610/10. gen

1167,
611/10. gen,
1167/11. gen,1271/11. gen,

----
Braeduke Kan Da
Født: 20.09.1976
Reg.nr.:
---

Følg Braeduke Kan Da's aner via 611/10. gen

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

 

Tuyet Su-Zi From Sharbonne (nr 73/7. gen)

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

73

INT N S UCH
Tuyet Su-Zi From Sharbonne
Født: 24.02.1986
Reg.nr.: 29505/86
3 kull, 6 avkom:
Far: Sharbonne Rampant For Toydom (4), Maj-Rols Billbaily (1) og Niam Eshwar (1).
Oppdretter: Mrs. L. A. Johnstone

146

Far:
---
Amcross Sol-Pa Of Balgay
Født: 17.12.1982
Reg.nr.:
---

292

Farfar:
UK/AKC/CAN CH
Amscor Solo Man
Født: 11.01.1981
Reg.nr.: NS927302

 

584,
314/9. gen,
602/10.gen,1154/11. gen,1178/11. gen,

Morfor:
UK CH
Amcross Vosta Kushi-Kee
Født: 25.01.1975
Reg.nr.:
---

følg Amcross Vosta Kushi-Kee's aner via 314/9. gen

1168,
68/7. gen,104/7. gen,606/10. gen, 624/10. gen,628/10. gen,716/10. gen,724/10. gen,1168/11. gen, 1172/11.gen, 1200/11. gen,1204/11. gen,1284(1348)/11. gen,

UK CH
Amcross Tarquin
Født: 22.08.1972
Reg.nr.: KCSB833BH

Følg Amcross Tarquin's aner via 68/7. gen

 

1169,
625/10. gen,629/10. gen,
1173/11. gen,1201/11. gen,1205/11. gen,


Amcross Tzika
Født: 22.12.1972
Reg.nr.:
---

følg Amcross Tzika's aner videre via 625/10. gen


585

UK CH
Tan-Ku From Amscor
Født: 19.06.1976
Reg.nr.:
---

1170

UK CH
Windameres Lho-Zah-Mi
Født: 01.06.1975
Reg.nr.:
---

1171

----
Ku-Li Of Windameres
Født: 11.06.1973
Reg.nr.:
---

293

Farmor:
UK CH
Amcross Pa-Che
Født: 15.01.1977
Reg.nr.:
---


586,
312/9. gen, 600/10. gen,

Farfar:
UK CH
Vosta Kala-Anka
Født: 25.01.1975
Reg.nr.:
--- ´

følg Vosta Kala-Anka's aner videre via 312/9. gen

1172,
68/7. gen,104/7. gen,606/10. gen, 624/10. gen,628/10. gen,716/10. gen,724/10. gen,1168/11. gen, 1172/11.gen, 1200/11. gen,1204/11. gen,1284(1348)/11. gen,

UK CH
Amcross Tarquin
Født: 22.08.1972
Reg.nr.: KCSB833BH

Følg Amcross Tarquin's aner via 68/7. gen

 

1173,
625/10. gen,629/10. gen,
1169/11. gen,1201/11. gen,1205/11. gen,


Amcross Tzika
Født: 22.12.1972
Reg.nr.:
---

følg Amcross Tzika's aner videre via 625/10. gen


587,
313/9. gen,
601/10. gen

Farmor:
UK CH
Amcross Parti-Peace
Født: 09.05.1973
Reg.nr.:
---

følg Amcross Parti-Peace's aner videre via 313/9. gen

1174,
180/8. gen,320/9. gen,
626/10.gen,638/10. gen,712/10.gen,1174/11.gen, 1202/11. gen,1214/11. gen,
1250/11. gen,1258/11. gen,

INT CH
Amcross Kam-Dar
Født: 14.07.1971
Reg.nr.:
---

følg Amcross Kam-Dar's aner videre via 180/8. gen

1175,
1203/11. gen,

----
Amcross Ma-Ri
Født: 29.06.1970
Reg.nr.:
---

147

Mor:
---
Appen Al-Mi-Ra Of Tuyet
Født: 07.10.1982
Reg.nr.:
--- 
 

294,
96/7.gen
, 288/9. gen

Morfor:
UK CH
Amcross Jimbu
Født: ---
Reg.nr.:
--- 

følg Amcross Jimbu's aner via 288/9. gen


588,
576/10.gen

UK CH
Part-Li Amcross
Født: 31.08.1975
Reg.nr.:
---

1176,
1152/11. gen

 

UK CH
Braeduke Rumbu Of Kensing
Født: ----
Reg.nr.:
---

1177,
1153/11. gen,

----
Amcross Parti-Peanut
Født: 09.05.1973
Reg.nr.:
---


589,
577/10. gen

---
Amcross Bournle Sera's Joy
Født: 07.06.1976
Reg.nr.:
---


1178,
314/9. gen,
584/10. gen,602/10.gen,1154/11. gen,

Morfor:
UK CH
Amcross Vosta Kushi-Kee
Født: 25.01.1975
Reg.nr.:
---

følg Amcross Vosta Kushi-Kee's aner via 314/9. gen

1179,
1155/11. gen,

----
Amcross Sera Of Bournle
Født: 08.04.1972
Reg.nr.:
---

295

Mormor:
---
Balgay Tal-Ba Of Appen
Født: 27.03.1981
Reg.nr.: ---

590

---
Balgay Gu-Ru
Født: 07.12.1979
Reg.nr.: ----

1180,
110/7. gen,340/9. gen,582/10. gen ,622/10.gen,634/10.gen,
1180/11. gen,1210/11. gen,1242/11.gen,

UK CH
Braeduke Channa
Født: 10.12.1976
Reg.nr.: ----

følg Braeduke Channa's aner videre via 340/9. gen

1181

IR CH
Balgay Aka-Ru
Født: 20.08.1975
Reg.nr.:
---


591

UK CH
Balgay Tsed-Pa
Født: 22.12.1978
Reg.nr.: ----

1182

---
Balgay Ardhui
Født: 01.07.1977
Reg.nr.:
---

1183

----
Balgay Tsab-Tsab
Født: 03.06.1977
Reg.nr.:
---

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

 

 

Ramblers Ti Li Snow King (nr 74/7. gen)

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

74


SWD/NOR CH
Ramblers Ti Li Snow King
Født:---
Reg.nr.:

148

Far:
SWD/NOR CH
Ba-Ba
Født: 12.08.1970
Reg.nr.: NS789350/TS

296,
278/9. gen
, 296/9. gen,
618/10. gen,1290(1354)/11.gen,

Farfar:
---
Braeduke Rimche Surkhang
Født: 29.08.1968
Reg.nr.: NS789180/TS

 

592,
128/8.gen
, 536/10.gen, 556/10. gen,
596/10. gen,1060/11. gen,
1236/11. gen,

---
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17.11.1965
Reg.nr.: KC303065/824

følg Huntglen Rosaree Bhabu aner via 128/8.gen

1184,
256/6. gen, 1072/11. gen,1112/11. gen,
1194/11. gen,

---
Rosaree Khen Chung Of Eulyn
Født: 20.04.1962
Reg.nr.: KCSB124

følg Rosaree Khen Chung Of Eulyn's aner via 256/6. gen

1185,
257/9. gen
,1073/11. gen,1113/11. gen,
1195/11. gen,

----
Rosaree Lady Gillian

Født: 21.04.1964
Reg.nr.: KCS2829

Følg Rosaree Lady Gillian's aner via 257/9. gen


593,
537/10. gen
,537/10. gen ,557/10. gen,
597/10. gen,613/10. gen
,
1061/11. gen,1237/11. gen,

UK CH
Huntglen Braeduke Ta-Ra-Ni
Født: Født: 07.11.1965
Reg.nr.:
--- 

Følg Huntglen Braeduke Ta-Ra-Ni via 537/10. gen


1186,
518/10. gen
,
520/10. gen
,680/10.gen,686/10.gen,1066/11. gen ,

1074/11. gen
, 1098/11. gen,
1102/11. gen
,1082/11. gen, 1114/11. gen ,1134/11. gen
,
1140/11. gen
,1164/11. gen, 1186/11. gen
,
1226/11. gen
,
1230/11. gen,1244/11. gen,1268/11. gen, 1438/11. gen,

UK CH
Sivas Ten-Sing Of Myarlune
Født: 01.11.1961
Reg.nr.:
KCS2070/824
Far til Sivas Mara

 

følg Sivas Ten-Sing Of Myarlune aner via nr. 518/10. gen

1187,
539/10. gen
,
1075/11. gen ,1115/11. gen,
1135/11. gen
,1227/11. gen,

----
Braeduke Tamara Of Szufung
Født: 19.10.1962
Reg.nr.:
---

Følg Braeduke Tamara Of Szufung's aner videre via 539/10. gen

297,
619/10.gen,279/9. gen,
297/9. gen,1291(1355)/11. gen,

Mormor:
:
---

Honeybun
Født:---
Reg.nr.: TSCA 156

foreldre foreløpelig ukjent.594
ikke kjente opplysninger om foreldre


1188
ikke kjente opplysninger om foreldre

1189
ikke kjente opplysninger om foreldre


595
ikke kjente opplysninger om foreldre

1190
ikke kjente opplysninger om foreldre

1191
ikke kjente opplysninger om foreldre

149

Mor:
---
Daleviz Snow White
Født: ---
Reg.nr.:
--- 
 

298,
268/9. gen, 530/10. gen, 298/9. gen,
1122/11. gen, 1124/11. gen,1162/11. gen,1266/11. gen, 1292/11.gen,1298/11. gen,1300/11. gen,1304/11.gen,

Morfor:
UK CH
Clawson Braeduke Rampa
Født: 29.08.1968
Reg.nr.: KCS2092

også far til Northanger Do-Lo Dikki, 265/9. gen

følg Clawson Braeduke Rampa's aner via 268/9. gen

596,
128/8.gen
, 536/10.gen, 556/10. gen,
1060/11. gen,1236/11. gen,

---
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17.11.1965
Reg.nr.: KC303065/824

følg Huntglen Rosaree Bhabu aner via128/8.gen


1192

---
--
Født: ----
Reg.nr.:
---

1193

----
----
Født: -----
Reg.nr.:
---


597,
537/10. gen
,537/10. gen ,557/10. gen,
593/10.gen
,613/10. gen
,
1061/11. gen,1237/11. gen,

UK CH
Huntglen Braeduke Ta-Ra-Ni
Født: Født: 07.11.1965
Reg.nr.:
--- 

Følg Huntglen Braeduke Ta-Ra-Ni via 537/10. gen1194,
256/6. gen, 1072/11. gen,1112/11. gen,
1184/11. gen
,

---
Rosaree Khen Chung Of Eulyn
Født: 20.04.1962
Reg.nr.: KCSB124

følg Rosaree Khen Chung Of Eulyn's aner via 256/6. gen


1195,
257/9. gen
,1073/11. gen,1113/11. gen,
1185/11. gen,

----
Rosaree Lady Gillian

Født: 21.04.1964
Reg.nr.: KCS2829

Følg Rosaree Lady Gillian's aner via 257/9. gen

299

Mormor:
---
Dalewiz O-Se
Født: 25.11.1972
Reg.nr.: ---

598

---
Daleviz Si Ning
Født:---
Reg.nr.: ----

1196,
534/10. gen ,538/10. gen, 550/10. gen,
1196/11. gen,

UK CH
Khan Dee Of Curwenna
Født: 17.01.1963
Reg.nr.: ----
Også far til Braeduke Lotus Bud Of Szufung, nr. 267/9. gen

følg Khan Dee Of Curwenna's aner via 534/10. gen

1197


Yakrose Lhasa Of Bragborough
Født: 24.04.1966
Reg.nr.:
---


599

---
Daleviz Happy Hannah

Født:---
Reg.nr.: ----

1198,
138/8.gen,264/9. gen ,308/9. gen,
546/10. gen
,
560/10. gen,580/10. gen,
632/10.gen
,644/10. gen,648/10. gen,
1128/11. gen
,1128/11. gen,
1208/11. gen
,
1228/11. gen, 1260/11. gen,
1336/11. gen, 1420/11. gen, 1428/11. gen,
1434/11. gen, 1450/11. gen, 1452/11. gen,

---
Rama Of Amcross
Født: 14.07.1967
Reg.nr.: KCS3002

Følg Rama Of Amcross aner videre via 138/8.gen

 

 

1199

----
Sivas Shalimar
Født: 26.06.1968
Reg.nr.:
---

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

 

Carnbech Carlina (nr 75/7. gen)

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

75, 39/6. gen


SWD CH
Carnbech Carlina
Født: 23.10.1983
Reg.nr.: S48306/84

 


150,
78/7. gen
, 98/7. gen,

UK CH
Amcross Pundit
Født: 29.06.1978
Reg.nr.: ---

 

Følg Amcross Pundit's aner videre


300

Farfar:
UK CH
Amcross Pax
Født: 15.01.1977
Reg.nr.:
--- 

 

600,
312/9. gen, 586/10. gen,

Farfar:
UK CH
Vosta Kala-Anka
Født: 25.01.1975
Reg.nr.:
--- ´

følg Vosta Kala-Anka's aner videre via 312/9. gen

1200,
68/7. gen,104/7. gen,606/10. gen, 624/10. gen,628/10. gen,716/10. gen,724/10. gen,1168/11. gen, 1172/11.gen, 1200/11. gen,1204/11. gen,1284(1348)/11. gen,

UK CH
Amcross Tarquin
Født: 22.08.1972
Reg.nr.: KCSB833BH

Følg Amcross Tarquin's aner via 68/7. gen

1201,
625/10. gen,629/10. gen,
1169/11. gen, 1173/11. gen,1205/11. gen,


Amcross Tzika
Født: 22.12.1972
Reg.nr.:
---

følg Amcross Tzika's aner videre via 625/10. gen


601
,
313/9. gen,
587/10. gen
,

Farmor:
UK CH
Amcross Parti-Peace
Født: 09.05.1973
Reg.nr.:
---

følg Amcross Parti-Peace's aner videre via 313/9. gen


1202,
180/8. gen,320/9. gen,
626/10.gen,638/10. gen,712/10.gen,
1174/11.gen
,1202/11. gen,1214/11. gen,
1250/11. gen,1258/11. gen,

INT CH
Amcross Kam-Dar
Født: 14.07.1971
Reg.nr.:
---

følg Amcross Kam-Dar's aner videre via 180/8. gen

1203,
1175/11. gen,


Amcross Ma-Ri
Født: 29.06.1970
Reg.nr.:
---

301

Farmor:
---
Amcross Pe-Skee
Født: 21.02.1976
Reg.nr.:
---


602,
314/9. gen,
584/10. gen,1154/11. gen,
1178/11. gen
,

Morfor:
UK CH
Amcross Vosta Kushi-Kee
Født: 25.01.1975
Reg.nr.:
---

følg Amcross Vosta Kushi-Kee's aner via 314/9. gen


1204,
68/7. gen,104/7. gen,606/10. gen, 624/10. gen,628/10. gen,716/10. gen,724/10. gen,1168/11. gen, 1172/11.gen, 1200/11. gen,1204/11. gen,1284(1348)/11. gen,

UK CH
Amcross Tarquin
Født: 22.08.1972
Reg.nr.: KCSB833BH

Følg Amcross Tarquin's aner via 68/7. gen

1205,
625/10. gen,629/10. gen,
1169/11. gen, 1173/11. gen,1201/11. gen,


Amcross Tzika
Født: 22.12.1972
Reg.nr.:
---

følg Amcross Tzika's aner videre via 625/10. gen


603

---
Amcross Pe-She
Født: 28.09.1970
Reg.nr.:
--- 

1206

UK CH
Amcross Gu-Pa Of Kenthmora
Født: 09.11.1968
Reg.nr.:
---

1207

Tibskips Kesang
Født: 03.11.1968
Reg.nr.:
---

151,79/7. gen,99/7. gen

Mor:
---
Kenmo Lolita
Født: 18.07.1977
Reg.nr.:
--- 
 

302,
158/8. gen
,

Morfor:
UK CH
Heyvan Jola
Født:11.09.1973
Reg.nr.:
--- 604
,
106/7. gen
,132/8. gen,280/9. gen,
290/9. gen
,316/9. gen,318/9. gen,
324/9. gen
,
564/10.gen,
668/10. gen,

TSCA/AKC CH
Braeduke Dung-Ka
Født: 05.09.1972
Reg.nr.: NS789163/TS

Braeduke Dung-Ka's aner, videre via. 132/8. gen

1208,
138/8.gen,264/9. gen ,308/9. gen,
546/10. gen
,
560/10. gen,580/10. gen,
632/10.gen
,644/10. gen,648/10. gen,
1128/11. gen
, 1198/11. gen,1128/11. gen,
1228/11. gen, 1260/11. gen,
1336/11. gen, 1420/11. gen, 1428/11. gen,
1434/11. gen, 1450/11. gen, 1452/11. gen,

---
Rama Of Amcross
Født: 14.07.1967
Reg.nr.: KCS3002

Følg Rama Of Amcross aner videre via 138/8.gen


1209,
265/9. gen
,561/10. gen,633/10. gen,649/10.gen,581/10. gen ,1129/11. gen,1209/11. gen,1337/11. gen,


Northanger Do-Lo Dikki
Født: 11.12.1970
Reg.nr.: KCREG041881/71

følg Northanger Do-Lo Dikki's aner via 265/9. gen


605,
317/9. gen,

S. AM CH
Colphil Chi-Lo
Født: 23.11.1971
Reg.nr.:
--- 

1210,
110/7. gen,340/9. gen,582/10. gen ,
622/10.gen
,634/10.gen,

1180/11. gen,1210/11. gen,1242/11.gen,

UK CH
Braeduke Channa
Født: 10.12.1976
Reg.nr.: ----

følg Braeduke Channa's aner videre via 340/9. gen

1211,
109/7. gen,305/9. gen,
583/10. gen,
635/11. gen,1211/11. gen ,

Camleigh Shan Tsung
Født: 10.08.1970
Reg.nr.:
---

følg Camleigh Shan Tsung's aner videre via 305/9. gen


303,
159/8.gen,

Mormor:
---
Jillessa Je-Mi-Ma
Født: 16.02.1975
Reg.nr.: ---

606,
68/7. gen,104/7. gen,606/10. gen, 624/10. gen,628/10. gen,716/10. gen,724/10. gen,1168/11. gen, 1172/11.gen, 1200/11. gen,1204/11. gen,1284(1348)/11. gen,

UK CH
Amcross Tarquin
Født: 22.08.1972
Reg.nr.: KCSB833BH

Følg Amcross Tarquin's aner via 68/7. gen

1212,
136/8. gen ,636/10. gen,1212/11. gen,
1248/11. gen,1256/11.gen,1432/11. gen,
1448/11. gen,

UK CH
Amcross Tar-Ka
Født: 06.09.1970
Reg.nr.:
---

Følg Amcross Tar-Ka's aner videre via 136/8. gen

1213,
137/8. gen,637/10. gen,1213/11. gen,
1249/11. gen
,1257/11. gen,1433/11. gen,
1449/11. gen
,


Ro-Sana Of Copdene
Født: 21.08.1969
Reg.nr.:
---

følg Ro-Sana Of Copdene's aner videre via 137/8. gen


607,
319/9. gen
,

---
Amcross Hawira
Født: 17.01.1973
Reg.nr.: ----

1214,
180/8. gen,320/9. gen,626/10.gen,
638/10. gen
,712/10.gen,1174/11.gen,
1202/11. gen
,1214/11. gen,
1250/11. gen,1258/11. gen,

INT CH
Amcross Kam-Dar
Født: 14.07.1971
Reg.nr.:
---

følg Amcross Kam-Dar's aner videre via 180/8. gen

1215,
639/10. gen, 1215/11. gen,

UK CH
Rani Of Amcross
Født: 14.07.1967
Reg.nr.:
---

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

 

Braeduke Lhad-A-Khyi, 76/7. gen

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

76


Braeduke Lhad-A-Khyi
Født: 07.07.1982
Reg.nr.: SF03086F/83

152,
54/6. gen/

Far:
AKC/UK CH
Braeduke Colphil Seng-Kyi
Født: 03.03.1980
Reg.nr.:
NT010250

304,
108/7. gen,

Farfar:
UK CH
Braeduke Shipke-La
Født: 23.04.1974
Reg.nr.:
---

608,
114/7. gen,310/9. gen,

UK CH
Braeduke Mimmi
Født: 21.06.1973
Reg.nr.:
---

Følg Braeduke Mimmi's aner videre via 310/9. gen

1216,
578/10. gen,
620/10. gen,

UK CH
Ram Chandra Of Amcross
Født: 17.10.1971
Reg.nr.:
---

Følg Ram Chandra Of Amcross aner via 578/10. gen

1217,
621/10. gen,

UK CH
Braeduke Whitewisp Hara Nor
Født: 08.07.1970
Reg.nr.:
---

følg Braeduke Whitewisp Hara Nor's aner videre via 621/10. gen


609

UK CH
Braeduke Su-La
Født: 14.02.1970
Reg.nr.:
---

1218,
272/9. gen,1218/11. gen,1272/11. gen,

---
Mingshang Toto Of Szufung
Født: 19.04.1966
Reg.nr.:
---

Følg Mingshang Toto Of Szufung's aner via 272/9. gen

1219

---
Braeduke Shan-Hu Of Northanger
Født: 27.05.1967
Reg.nr.:
---

305,
109/7. gen,305/9. gen,
583/10. gen,
635/11. gen,1211/11. gen ,

Camleigh Shan Tsung
Født: 10.08.1970
Reg.nr.:
---
610,
610/10. gen,1166/11. gen,1270/11. gen,

---
Rimsky Sun
Født: 13.01.1969
Reg.nr.:
---

 

1220,
332/9. gen,646(678)/10. gen,652/10. gen,
1220/11. gen,1224/11. gen,
1246/11. gen, 1422/11. gen,1430/11. gen,
1454/11. gen
,

---
Ming-Y Of Northanger
Født: 27.05.1967
Reg.nr.:
---

Følg Ming-Y Of Northanger's aner videre via 332/9. gen


1221

---
Braeduke Pema Of Szufung
Født: 23.04.1962
Reg.nr.:
--- 


611,
611/10. gen,
1167/11. gen,1271/11. gen,

----
Braeduke Kan Da
Født: 20.09.1976
Reg.nr.:
---

1222,
266 9. gen
,270/9.gen, 572/10. gen,1126/11. gen,
1130/11. gen
, 1222/11. gen,1302/11. gen,
1308/11. gen,1410/11. gen,


UK CH
Braeduke Jhanki Of Wimaro
Født: 21.04.1966
Reg.nr.: KCSB368
også far til Braeduke Lha Lu, 133/8. gen og til
Of Zlazano Zodi 286/9. gen

følg Braeduke Jhanki Of Wimaro aner via 266/9. gen

1223

---
Braeduke Sivas Kikki
Født: 17.03.1965
Reg.nr.:
--- 

153

Mor:
UK CH
Kechanta Li-Sa
Født: 04.02.1976
Reg.nr.:
--- 
 

306

Morfor:
UK CH
Braeduke Rhum-Bu Of Kensing
Født: 25.06.1973
Reg.nr.:
--- 612

---
Northanger Kam-Bu Dikki
Født: 23.04.1970
Reg.nr.:
---

1224,
332/9. gen,646(678)/10. gen,652/10. gen,
1220/11. gen
,1224/11. gen,
1246/11. gen, 1422/11. gen,1430/11. gen,
1454/11. gen,

---
Ming-Y Of Northanger
Født: 27.05.1967
Reg.nr.:
---

Følg Ming-Y Of Northanger's aner videre via 332/9. gen

1225,
531/10. gen
,647/10. gen,1123/11.gen,1163/11. gen, 1225/11,1267/11. gen, 1299/11. gen, 1423/11. gen, 1431/11. gen,1455/11. gen,

---
Dikki Dolma
Født: 07.11.1968 i India
Reg.nr.:
KC98269
Historien om Dikki Dolma

følg Dikki Dolma's aner via 531/10. gen


613
,
537/10. gen
,537/10. gen ,
557/10. gen
,593/10.gen, 597/10. gen
,1061/11. gen,1237/11. gen,

UK CH
Huntglen Braeduke Ta-Ra-Ni
Født: Født: 07.11.1965
Reg.nr.:
--- 

Følg Huntglen Braeduke Ta-Ra-Ni via 537/10. gen

1226,
518/10. gen
,
520/10. gen
,680/10.gen,686/10.gen,1066/11. gen ,

1074/11. gen
, 1098/11. gen,
1102/11. gen
,1082/11. gen, 1114/11. gen ,1134/11. gen
,
1140/11. gen
,1164/11. gen, 1186/11. gen
,
1226/11. gen
,
1230/11. gen,1244/11. gen,1268/11. gen, 1438/11. gen,

UK CH
Sivas Ten-Sing Of Myarlune
Født: 01.11.1961
Reg.nr.:
KCS2070/824
Far til Sivas Mara

 

følg Sivas Ten-Sing Of Myarlune aner via nr. 518/10. gen


1227,
539/10. gen
,
1075/11. gen ,1115/11. gen,
1135/11. gen
,1187/11. gen,

----
Braeduke Tamara Of Szufung
Født: 19.10.1962
Reg.nr.:
---

Følg Braeduke Tamara Of Szufung's aner videre via 539/10. gen

307

Mormor:
---
Redgame Luna
Født: 17.05.1972
Reg.nr.: ---

614

UK CH
Amcross Gu-Pa Of Kethmora
Født: 09.11.1968
Reg.nr.: ----

1228,
138/8.gen,264/9. gen ,308/9. gen,
546/10. gen
,
560/10. gen,580/10. gen,
632/10.gen
,644/10. gen,648/10. gen,
1128/11. gen
, 1198/11. gen,1128/11. gen,
1208/11. gen
, 1260/11. gen,
1336/11. gen, 1420/11. gen, 1428/11. gen,
1434/11. gen, 1450/11. gen, 1452/11. gen,


---
Rama Of Amcross
Født: 14.07.1967
Reg.nr.:
KCS3002

Følg Rama Of Amcross aner videre fra 138/8.gen

1229,
1261/11. gen,

---
Kethmora Ba-So Of Amcross
Født: 20.09.1967
Reg.nr.: ----


615

---
Braeduke Changa
Født: 12.10.1967
Reg.nr.: ----

1230,
518/10. gen
,
520/10. gen
,680/10.gen,686/10.gen,1066/11. gen ,

1074/11. gen
, 1098/11. gen,
1102/11. gen
,1082/11. gen, 1114/11. gen ,1134/11. gen
,
1140/11. gen
,1164/11. gen, 1186/11. gen
,
1226/11. gen
,
1230/11. gen,1244/11. gen,1268/11. gen, 1438/11. gen,

UK CH
Sivas Ten-Sing Of Myarlune
Født: 01.11.1961
Reg.nr.:
KCS2070/824
Far til Sivas Mara

 

følg Sivas Ten-Sing Of Myarlune aner via nr. 518/10. gen

1231,
269/9.gen,681/10.gen,1125/11. gen,
1165/11. gen
,1231/11. gen, 1245/11. gen,
1269/11. gen
,1269/11. gen, 1301/11. gen,
1411/11. gen,


UK CH
Braeduke Tam Cho
Født: 04.04.1965
Reg.nr.:
---

følg Braeduke Tam Cho's aner via 269/9.gen

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

 

Colphil Patiala, 77/7. gen

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

77


Colphil Patiala
Født:---
Reg.nr.:

154,
154/8. gen,322(338)/9. gen,
710/10. gen,714/10.gen,726/10. gen,
1286(1350)/11. gen,

Far:
INT CH
Braeduke Am-Ra
Født: 21.01.1973
Reg.nr.:
---

308,
138/8.gen,264/9. gen ,
546/10. gen
,
560/10. gen,580/10. gen,
632/10.gen
,644/10. gen,648/10. gen,
1128/11. gen
, 1198/11. gen,1128/11. gen,
1208/11. gen
,
1228/11. gen, 1260/11. gen,
1336/11. gen, 1420/11. gen, 1428/11. gen,
1434/11. gen, 1450/11. gen, 1452/11. gen,

Farfar:
---
Rama Of Amcross
Født: 14.07.1967
Reg.nr.:
KCS3002

Følg Rama Of Amcross aner videre fra 138/8.gen

616,
276/9. gen,528/10. gen, 568/10.gen,
616/10. gen
,670/10.gen,684/10.gen,
704/10. gen,1092/11.gen,1120/11. gen
,
1132/11. gen
,
1142/11. gen,1146/11. gen,
1156/11. gen,1160/11. gen,1240/11. gen,
1262/11. gen
,1264/11. gen,1278/11. gen,
1288/11. gen, 1296/11. gen,


UK CH
Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
Reg.nr.:
KCS2719/824

følg Ramblersholt Ram-A-Din's aner via 276/9. gen,

1232,
552/10. gen,
1056/11. gen
,1136/11. gen,

---
Rory Of Padua
Født: 25.03.1958
Reg.nr.:
---

følg Rory Of Padua's aner via 552/10. gen,

1233,
553/10. gen,
1057/11. gen ,1137/11. gen,

---
Ramblersholt La Tru
Født: 02.06.1961
Reg.nr.:
---

følg Ramblersholt La Tru's aner via 553/10. gen,


617
,
277/9. gen, 529/10.gen,
617/10. gen
,723/10.gen,1093/11. gen,1095/11. gen,1121/11. gen,
1161/11. gen,1265/11. gen, 1279/11. gen, 1283(1347)11. gen,
1289/11. gen, 1297/11. gen,

---
Amcross Seto Of Szufung
Født: 25.11.1963
Reg.nr.: KC34863/824

følg Amcross Seto Of Szufung's aner via 277/9.gen


,
277/9. gen, 529/10.gen,
617/10. gen
,723/10.gen,1093/11. gen,1095/11. gen,1121/11. gen,
1161/11. gen,1265/11. gen, 1279/11. gen, 1283(1347)11. gen,
1289/11. gen, 1297/11. gen,

---
Amcross Seto Of Szufung
Født: 25.11.1963
Reg.nr.: KC34863/824

følg Amcross Seto Of Szufung's aner via 277/9.gen1234,
544/10.gen
,
554/10. gen,1058/11. gen,
1078/11. gen,1084/11. ge, 1234/11. gen,

UK CH
Tomu Of Szufung
Født: 01.09.1961
Reg.nr.:
---

Følg Tomu Of Szufung's aner via 544/10.gen

1235,
555/10. gen,
1059/11. gen, 1071/11. gen,1079/11. gen,
1085/11. gen
,1091/11. gen,

----
Szufung Lotus Of Furzyhurst

Født: 01.12.1957
Reg.nr.:
---

Følg Szufung Lotus Of Furzyhurst's aner via 555/10. gen

309,
139/8. gen,309/9. gen,645(677)/10. gen,1421/11. gen,1429/11.gen,1435/11. gen,1451/11. gen, 1435/11. gen,

Farmor:
UK CH
Braeduke Ama Kuluh
Født: 11.08.1970
Reg.nr.: NS789349

følg Braeduke Ama Kuluh's aner via 139/8. gen


618,
278/9. gen
, 296/9. gen,
618/10. gen,1290(1354)/11.gen,

---
Braeduke Rimche Surkhang
Født: 29.08.1968
Reg.nr.: NS789180/TS

Følg Braeduke Rimche Surkhang's aner via 296/9. gen


1236,
128/8.gen
, 536/10.gen, 556/10. gen,
596/10. gen,1060/11. gen,

---
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17.11.1965
Reg.nr.: KC303065/824

følg Huntglen Rosaree Bhabu aner via 128/8.gen

1237,
537/10. gen
,537/10. gen ,557/10. gen,
593/10.gen
, 597/10. gen,613/10. gen
,
1061/11. gen,

UK CH
Huntglen Braeduke Ta-Ra-Ni
Født: 07.11.1965
Reg.nr.:
--- 

Følg Huntglen Braeduke Ta-Ra-Ni via 537/10. gen


619,
619/10.gen,279/9. gen,
297/9. gen,1291(1355)/11. gen,

---
Honeybun
Født:---
Reg.nr.: TSCA 156

foreldre foreløpelig ukjent.


1238
føreløpelig ukjent far

1239
foreløpelig ukjent mor

155

Mor:
---
Braeduke Pye Mi
Født: ---
Reg.nr.:
--- 
 

310,
114/7. gen,608/10. gen,

Morfor:
UK CH

Braeduke Mimmi
Født: 21.06.1973
Reg.nr.:
---


620
,
578/10. gen
,
1216/11. gen,

UK CH
Ram Chandra Of Amcross
Født: 17.10.1971
Reg.nr.:
---

Følg Ram Chandra Of Amcross aner via 578/10. gen


1240,
276/9. gen,528/10. gen, 568/10.gen,
616/10. gen
,670/10.gen,684/10.gen,
704/10. gen,1092/11.gen,1120/11. gen
,
1132/11. gen
,
1142/11. gen,1146/11. gen,
1156/11. gen,1160/11. gen,1240/11. gen,
1262/11. gen
,1264/11. gen,1278/11. gen,
1288/11. gen, 1296/11. gen,

UK CH
Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
Reg.nr.:
KCS2719/824

følg Ramblersholt Ram-A-Din's aner via 276/9. gen,

1241

----
Heronshaw Hansi Of Amcross
Født: 10.07.1969
Reg.nr.:
---


621,
1217/11. gen,

UK CH
Braeduke Whitewisp Hara Nor
Født: 08.07.1970
Reg.nr.:
---

1242,
110/7. gen,340/9. gen,582/10. gen ,622/10.gen,634/10.gen,
1180/11. gen,1210/11. gen,1242/11.gen,

UK CH
Braeduke Channa
Født: 10.12.1976
Reg.nr.: ----

følg Braeduke Channa's aner videre via 340/9. gen


1243

---
Braeduke Koko Nor
Født: 13.09.1968
Reg.nr.:
--- 

311,
55/6. gen,

Mormor:
UK CH
Braeduke Patlin
Født: 23.11.1971
Reg.nr.: ---

622,
110/7. gen,340/9. gen,582/10. gen ,622/10.gen,634/10.gen,
1180/11. gen,1210/11. gen,1242/11.gen,

UK CH
Braeduke Channa
Født: 10.12.1976
Reg.nr.: ----

følg Braeduke Channa's aner videre via 340/9. gen

1244,
518/10. gen
,
520/10. gen
,680/10.gen,686/10.gen,1066/11. gen ,

1074/11. gen
, 1098/11. gen,
1102/11. gen
,1082/11. gen, 1114/11. gen ,1134/11. gen
,
1140/11. gen
,1164/11. gen, 1186/11. gen
,
1226/11. gen
,
1230/11. gen,1244/11. gen,1268/11. gen, 1438/11. gen,

UK CH
Sivas Ten-Sing Of Myarlune
Født: 01.11.1961
Reg.nr.:
KCS2070/824
Far til Sivas Mara

 

følg Sivas Ten-Sing Of Myarlune aner via nr. 518/10. gen

1245,
269/9.gen,681/10.gen,1125/11. gen,
1165/11. gen
,1231/11. gen, 1245/11. gen,
1269/11. gen
,1269/11. gen, 1301/11. gen,
1411/11. gen,


UK CH
Braeduke Tam Cho
Født: 04.04.1965
Reg.nr.:
---

følg Braeduke Tam Cho's aner via 269/9.gen


623,
111/7. gen,

---
Braeduke Kailas Kyaring
Født:---
Reg.nr.: ----1246,
332/9. gen,646(678)/10. gen,652/10. gen,1220/11. gen,1224/11. gen,
1246/11. gen, 1422/11. gen,1430/11. gen,1454/11. gen,

---
Ming-Y Of Northanger
Født: 27.05.1967
Reg.nr.:
---

Følg Ming-Y Of Northanger's aner videre via 332/9. gen

1247

---
Kailas Braeduke Po-So
Født:---
Reg.nr.: ----

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

 

Amcross Pundit 78/7. gen (150/8. gen)

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

78,
98/7. gen, 150/8. gen

UK CH
Amcross Pundit
Født: 29.06.1978
Reg.nr.: ---

 

Følg Amcross Pundit's aner finner du også på150/8. gen

156

Far:
UK CH
Amcross Pax
Født: 15.01.1977
Reg.nr.:
--- 

312,
312/9. gen, 586/10. gen,600/10. gen,

Farfar:
UK CH
Vosta Kala-Anka
Født: 25.01.1975
Reg.nr.:
--- ´

følg Vosta Kala-Anka's aner videre via 312/9. gen

624,
68/7. gen,104/7. gen,606/10. gen, 624/10. gen,628/10. gen,716/10. gen,724/10. gen,1168/11. gen, 1172/11.gen, 1200/11. gen,1204/11. gen,1284(1348)/11. gen,

UK CH
Amcross Tarquin
Født: 22.08.1972
Reg.nr.: KCSB833BH

Følg Amcross Tarquin's aner via 68/7. gen

1248,
136/8. gen ,636/10. gen,1212/11. gen,
1248/11. gen,1256/11.gen,1432/11. gen, 1448/11. gen,


UK CH
Amcross Tar-Ka
Født: 06.09.1970
Reg.nr.:
---

Følg Amcross Tar-Ka's aner videre via 136/8. gen

1249,
137/8. gen,637/10. gen,1213/11. gen,
1249/11. gen
,1257/11. gen,1433/11. gen, 1449/11. gen,

---
Ro-Sana Of Copdene
Født: 21.08.1969
Reg.nr.:
--- 

følg Ro-Sana Of Copdene's aner videre via 137/8. gen
 


625,
629/10. gen,
1169/11. gen, 1173/11. gen,1201/11. gen,1205/11. gen,


Amcross Tzika
Født: 22.12.1972
Reg.nr.:
---

 

1250,
180/8. gen,320/9. gen,
626/10.gen,638/10. gen,712/10.gen,1174/11.gen, 1202/11. gen,1214/11. gen,
1250/11. gen,1258/11. gen,

INT CH
Amcross Kam-Dar
Født: 14.07.1971
Reg.nr.:
---

følg Amcross Kam-Dar's aner videre via 180/8. gen

1251,
1259/11. gen,

---
Amcross Ti-Sha
Født: ---
Reg.nr.:
---

313,

587/10. gen
, 601/10. gen

Farmor:
UK CH
Amcross Parti-Peace
Født: 09.05.1973
Reg.nr.:
---
626,
180/8. gen,320/9. gen,
626/10.gen,638/10. gen,712/10.gen,1174/11.gen, 1202/11. gen,1214/11. gen,
1250/11. gen,1258/11. gen,

INT CH
Amcross Kam-Dar
Født: 14.07.1971
Reg.nr.:
---

følg Amcross Kam-Dar's aner videre via 180/8. gen


1252,
1252/11. gen,360/9. gen,640/10.gen,
1276/11. gen,1424/11. gen,

UK CH
Rimpoche Of Amcross
Født: 16.11.1966
Reg.nr.:
--- 

Følg Rimpoche Of Amcross aner videre via 360/9. gen1253,
361/9. gen,547/10. gen,641/10. gen,
1253/11. gen
,1277/11. gen,1425/11. gen,

---
Kosi Of Amcross
Født: 01.07.1965
Reg.nr.:
--- 

Følg Kosi Of Amcross aner videre via 361/9. gen627,
1175/11. gen,


Amcross Ma-Ri
Født: 29.06.1970
Reg.nr.:
---

1254

UK CH
Mingshang Jason
Født: ---
Reg.nr.:
---

1255

---
Rima Of Amcross
Født: ---
Reg.nr.:
--- 

157

Mor:
---
Amcross Pe-Skee
Født: 21.02.1976
Reg.nr.:
---

314,
584/10. gen,602/10.gen,1154/11. gen,1178/11. gen,

Morfor:
UK CH
Amcross Vosta Kushi-Kee
Født: 25.01.1975
Reg.nr.:
---

628
,
68/7. gen,104/7. gen,606/10. gen, 624/10. gen,628/10. gen,716/10. gen,724/10. gen,1168/11. gen, 1172/11.gen, 1200/11. gen,1204/11. gen,1284(1348)/11. gen,

UK CH
Amcross Tarquin
Født: 22.08.1972
Reg.nr.: KCSB833BH

Følg Amcross Tarquin's aner via 68/7. gen

1256,
136/8. gen ,636/10. gen,1212/11. gen,
1248/11. gen,1256/11.gen,1432/11. gen, 1448/11. gen,


UK CH
Amcross Tar-Ka
Født: 06.09.1970
Reg.nr.:
---

Følg Amcross Tar-Ka's aner videre via 136/8. gen

1257,
137/8. gen,637/10. gen,1213/11. gen,
1249/11. gen
,1257/11. gen,1433/11. gen, 1449/11. gen,

---
Ro-Sana Of Copdene
Født: 21.08.1969
Reg.nr.:
--- 

følg Ro-Sana Of Copdene's aner videre via 137/8. gen


629
,
625/10. gen,629/10. gen,
1169/11. gen, 1173/11. gen,1201/11. gen,1205/11. gen,


Amcross Tzika
Født: 22.12.1972
Reg.nr.:
---

følg Amcross Tzika's aner videre via 625/10. gen


1258,
180/8. gen,320/9. gen,
626/10.gen,638/10. gen,712/10.gen,1174/11.gen, 1202/11. gen,1214/11. gen,
1250/11. gen,1258/11. gen,

INT CH
Amcross Kam-Dar
Født: 14.07.1971
Reg.nr.:
---

følg Amcross Kam-Dar's aner videre via 180/8. gen


1259,
1251/11. gen
,

---
Amcross Ti-Sha
Født: ---
Reg.nr.:
--- 

315

Mormor:
---
Amcross Pe-She
Født: 28.09.1970
Reg.nr.:
--- 

630

UK CH
Amcross Gu-Pa Of Kenthmora
Født: 09.11.1968
Reg.nr.:
---

1260,
138/8.gen,264/9. gen ,308/9. gen,
546/10. gen
,
560/10. gen,580/10. gen,
632/10.gen
,644/10. gen,648/10. gen,
1128/11. gen
, 1198/11. gen,1128/11. gen,
1208/11. gen
,
1228/11. gen,
1336/11. gen, 1420/11. gen, 1428/11. gen,
1434/11. gen, 1450/11. gen, 1452/11. gen,

Farfar:
---
Rama Of Amcross
Født: 14.07.1967
Reg.nr.:
KCS3002

Følg Rama Of Amcross aner videre fra 138/8.gen,

1261,
1229/11. gen
,

---
Kethmora Ba-So Of Amcross
Født:---
Reg.nr.: ----


631

Tibskips Kesang
Født: 03.11.1968
Reg.nr.:
---


1262,
276/9. gen,528/10. gen, 568/10.gen,
616/10. gen
,670/10.gen,684/10.gen,
704/10. gen,1092/11.gen,1120/11. gen
,
1132/11. gen
,
1142/11. gen,1146/11. gen,
1156/11. gen,1160/11. gen,1240/11. gen,
1262/11. gen
,1264/11. gen,1278/11. gen,
1288/11. gen, 1296/11. gen,

UK CH
Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
Reg.nr.:
KCS2719/824

følg Ramblersholt Ram-A-Din's aner via 276/9. gen,

1263

---
Gyak Of Amcross
Født:---
Reg.nr.: ----

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre